Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Home Blog

Рискове за националната сигурност: Практики по управление на рисковете

0

Настоящият доклад е посветен на практики по управление на рискове от различни институции в няколко ключови сектора на държавното управление. Той е продължение на доклад от 2020 година, в който бяха изложени резултатите от изследване на нормативната база, регулираща управлението на рискове. Общата предпоставка на двете изследвания се свежда до твърдението, че в съвременната среда управлението на рискове е органична част от всяко държавно управление. Що се отнася до управление на рискове в частния сектор, то се развива и регулира по естествен начин, от самите пазарни механи – зми, целите на фирмите като частни дружества.

Рисковата проблематика в частния сектор е най-сериозно развита във финансовите структури – банки, застрахователни дружества, финансови групи, инвестиционни фондове и пр. Но в обществения сектор подобна регулация не само отсъства, но и не е по дефиниция възможна. В публичния сектор и неговите структури, държавните институции, развитието както на нормативна база, така и на практики по управление на рисковете зависи в голяма степен от общата развитост и зрялост на институционалната система. В този план българските институции изостават в двете измерения, както по отношение на нормативната осигуреност на управлението на рискове, така и в практиките и превръщането на оценките за риск и редукцията на рискове в рутинна практика. Предлаганият доклад е структуриран аналогично на предишния. Той съдържа основни изводи от изследване на определени сектори, както и препоръки за бъдеща работа.

Целта на авторския екип беше да направи анализ и оценка на управлението на рискове в съответните институции безотносително или в относителна независимост от регулативната база. Двете измерения се припокриват и не е възможно напълно да се отделят и представят изолирано. Затова по-скоро говорим за измерения на една и съща задача, управлението на рискове, или за поставяне на акцента в изследванията върху едната от двете страни. Общият извод, който следва от наблюдението, анализа, оценката на различните сектори, може да се формулира като продължение на извода от доклада за нормативната база, с променена перспектива към самата практика, работата на институциите с рискове и рискови фактори.

Той е приблизително следният: работата по идентификация, анализ, оценка на рискове и рискови фактори от българските институции (а) изостава в сравнение с развитите страни, (б) не е целенасочена и обособена задача на институциите, с малки изключения, (в) не е координирана на нужното ниво и необходимата точност между отделни сектори и институции, а това (г) затруднява развитието на работата по управление на рискове в цялост. Изследването обаче установява изключения от този извод, които са посочени в изводите по сектори в началото на доклада.

От тази гледна точка препоръките, които могат да се направят по един общ и недотам строг начин, се отнасят до екстензивно развитие на рисковата проблематика и преноса на осмислени практики между сектори. Необходимо е рисковата тематика, както е развита в някои сектори, да бъде приета или преведена в други и усвоена в тях. Към тази обща препоръка може да се добави изискването за уточняване на термини, изграждане на по-точен език на рисковата проблематика и специален фокус върху работата с рискове. По-конкретни препоръки са дадени в началото на доклада и в съответните доклади по сектори.

Изтеглете целия доклад тук:

Риск: Концептуална рамка

0

Третият дооклад по проекта е вече тук.

Докладът е разделен на три основни части.

В първата са проследени две линии, по които проблематиката с рисковете се развива в последните няколко десетилетия.

Втората част е същинската, основна част на доклада. Той представя концептуалната рамка на рисковото мислене, отнасяне, на рисковия анализ и оценка. Тя е разработена като своеобразен речник на основни термини.

Третата част дава измерението на прилагането на концептуалната рамка на рисковете. Твърдението, лансирано тук, се състои в това, че работата с рисковете на базата на концептуалната схема е по същество проектна работа, проектиране.

Изтеглете целия доклад тук:

Представяне на монография „Риск. Аналитична рамка“ на Стефан Попов

0

Уважаеми дами и господа,

Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на събитие за представяне на монография: “Риск. Аналитична рамка”

Събитието в рамките на проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). 

Темата е подбрана около схващането, че понятието риск заема централно място в политиките за сигурност. От 70-те години на ХХ век в западния свят се формира съвременната социология на риска. Възникват различни традиции, дискусиите са интензивни и продължават до днес. Интересният въпрос засяга преживяването за риск и феномена на риска отвъд конкретни рискове, в неговия чист вид. Какво говори за обществата в късната модерност вглеждането в рискове, което стига и до болезнени форми? Коректно ли е отделянето на рисковата проблематика в самостоятелна област на хуманитарното знание?

Събитието е хибридно и ще се проведе на 18 януари (вторник) от 16.30 ч. 

Линк в зуум: 

https://nbu-bg.zoom.us/j/89019323440?pwd=NTEzd3RYR3R0OStpaUxaMGhGQWJ6QT09

Meeting ID: 890 1932 3440

Passcode: 659594

При необходимост от съдействие или допълнителна информация, моля свържете се с нас на посочените координати за връзка:

Рада Смедовска-Тонева 

Тел: +359 888417766

Е-mail: rada.smedovska@riskmonitor.bg

Полиси бриф #23: Разбирането за национална сигурност

0

Двайсет и третият полиси бриф е посветен на рисковете, произлизащи от начина, по който се възприема нациоиналната сигурност, което не е непременно онова, окето националната сигурност е.

Можете да го прочетете тук:

Полиси бриф #21: Измерване на риск

0

Твайсет и първият полиси бриф по проекта описва начините за измерване на риска.

Можете да го прочетете тук:

Полиси бриф #20: Усещането за висок риск

0

Двайсетиятия полиси бриф, част от проекта е посветен на темата за рисковете и конкретно, усещането за висок риск.

Можете да го прочетете тук:

Полиси бриф #19: Пленената държава

0

Деветнайсетия полиси бриф, част орт проекта е посветен на пленената държава.

Можете да го прочетете тук:

Предстоящи две кръгли маси: „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда“ и „Извънредното положение“

0

Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на две събития:  кръгла маса Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната средаи кръгла маса Извънредното положение

Събитията са в рамките на проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg).

Темите включени  в кръгла маса„Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда са подбрани около разбирането, че: „Риск“ е централно понятие на политиките за сигурност, те се организират около него. Смесването на риска с други теми като заплахи, опасности, несигурност, нестабилност и т.н. създава неопределеност в политическите практики по редукция на риск.

Кръгла маса „Извънредно положение“  поставя акцент на темата „извънредно положение“ станала свърхактуална в началото на 2020 година с глобалното разпространение на коронавирусната инфекция COVID – 19, причинена от SARS-CoV-2. Голям брой държави в различни части на света прибегнеха към законодателства, с които въведоха извънредно положение. 

Кръглата маса „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда ще се проведе на 19 юни 2021 г. (събота) в 16.00 часа, онлайн:

https://nbu-bg.zoom.us/j/85285179077?pwd=M0FoNjRhSElSQlcvRlU3L2pQWTJYdz09)

Кръглата маса „Кръгла маса „Извънредно положение“   ще се проведе на 21 юни 2021 г. (понеделник) в 14.30 часа, онлайн:

https://nbu-bg.zoom.us/j/83845210092?pwd=YThjNEZCRHZlekl4bWZQV0pPdlNYdz09)

За повече подробности вижте прикачената програма!

При необходимост от съдействие или допълнителна информация, моля свържете се с нас на посочените координати за връзка:

Нов български университет

Лилия Колова

Тел: +359 887971931

Е-mail: lkolova@nbu.bg

Програмата можете да видите тук

Полиси бриф #18: Криминализация на българските институции II

0

Криминализация на българските институции, която включва всички нива, от едър бизнес, през институции на различните власти до националните представителни институции.

Прочетете втория бриф, посветен на криминализацията на българските институции тук: