Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Описание на проекта

В настоящия си вид комплексът национални политики за сигурност е далеч отвъд действителните проблеми на общество и граждани. Институционалните политики са:

  1. архаични, базирани на отживяла оценка за рискове за сигурността, оттам и десоциализирани
  2. обект на безогледна партийна пропаганда от популисткото парламентарно представителство
  3. елементите в тях не изграждат консистентна съвременна система
  4. във вътрешен план разчитат на засилен репресивно-наказателен елемент
  5. идеята за анализ и оценка на рискове с оглед превенция продължава да е силно подценена.

Основна цел на проекта е да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. Промяната ще доведе до по-просветена, рационална и ефективна работа с рискови фактори, а оттам и до хуманизация и социализация на политиките за сигурност. Преориентацията трябва

  1. да ги изнесе от границите на институционално капсулиране;
  2. да не бъдат ексклузивна територия на партийни щабове с цел акумулиране на популистки вот
  3. да се отворят към максимално широко гражданско участие
  4. да бъдат обект на постоянно провеждан публичен дебат
  5. да се доближат до реалния живот и всекидневие на гражданите и
  6. да заемат естествено, а не чрез сензации място в медийния свят.

Проектът ще допринесе за постигане на тази промяна в три етапа като

  1. мониторинг на настоящите политики и основни дефицити по редукция на рискове
  2. развитие и застъпничество за съвременна матрица на анализ, оценка и работа с рискове за сигурността
  3. изграждане на цялостна съвременна концепция за сигурност
  4. провеждане на кампания по приемането й в политически и конкретно парламентарни среди
  5. обучения.

Нов тип концепция за сигурност ще засегне широки обществени кръгове, тъй като политиките за сигурност са потенциално адресирани към всеки. Преките ползватели на продуктите на проекта са политически и правителствени среди, НПО и медии.

Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани, България в размер на 167’800 евро (Вх. No. ACF 109) от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство. Основната цел на проекта „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ е да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. Продължителността на проекта е три години с начало 16 октомври, 2019 г.