Полиси бриф #6: Стратегическа рамка в политиките по управление на риска

0
257

Оттук можете да изтеглите шестия ни полиси бриф. Той се занимава с елементите в концептуалната основа при подготовка на стратегическа рамка по управление на рискове от изпълнителната власт.