Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Третият дооклад по проекта е вече тук. Докладът е разделен на три основни части. В първата са проследени две линии, по които проблематиката с рисковете се развива в последните няколко десетилетия....
Това примерна страница с публикация
Настоящият доклад е посветен на практики по управление на рискове от различни институции в няколко ключови сектора на държавното управление. Той е продължение на доклад от 2020 година, в който бяха изложени резултатите от изследване на нормативната...
Ето и последният доклад по проекта: Стратегия за национална сигурност. Рискове и рискови сфери. Можете да го изтеглите оттук:
Целта на доклада е да даде резюмирана представа за управление накризи и рискове в здравната сфера. Случаят с COVID-19 не е приключилкъм момента на издаване на доклада. Изтекоха повече от две години иполовина от началото на пандемията...
Първият доклад по проекта представлява преглед на различните видове рискове за националната сигурност, според институционалната област. Конкретната тема на доклада е регламентирането на работата с рискове и политиките по идентификация, анализ, оценка и редукция...