Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Третият дооклад по проекта е вече тук. Докладът е разделен на три основни части. В първата са проследени две линии, по които проблематиката с рисковете се развива в последните няколко десетилетия....
Настоящият доклад е посветен на практики по управление на рискове от различни институции в няколко ключови сектора на държавното управление. Той е продължение на доклад от 2020 година, в който бяха изложени резултатите от изследване на нормативната...
Първият доклад по проекта представлява преглед на различните видове рискове за националната сигурност, според институционалната област. Конкретната тема на доклада е регламентирането на работата с рискове и политиките по идентификация, анализ, оценка и редукция...
Това примерна страница с публикация